Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.’nin ("Şirket") Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerin işlenmesine ve bunlara dair Kanun uyarınca doğan hak ve bu hakların kullanımına dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

“Veri Sorumlusu”) sıfatıyla “Ağaoğlu My Office Ataşehir İstanbul, Barbaros Mah. Çiğdem Sok No:1 Ataşehir – İstanbul” adresinde mukim Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,

 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

 • Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve teslimi,

 • Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

 • Etkinlik yönetimi,

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 • Grup Şirketleri’nin faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Grup Şirketleri’nin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,

 • Grup Şirketleri’nin şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması,

 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,

 • İrtibat/iletişim sağlanması,

 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

 • İş birliği yapılan firmalar, tedarikçiler, hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi, iş birliği çerçevesinde raporlama yapılması,

 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 • Kendisi ve Grup Şirketleri üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması,

 • Kendisine talep ve şikayetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması,

 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması

 • Pazar araştırması yapılması,

 • Sosyal medya paylaşımlarında Projet çalışanlarının tanıtılması,

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket araçlarının takibi,

 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,

 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, 

 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsili, tahsilat yönteminin belirlenmesi,

 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, 

 • Veri tabanlarının oluşturulması,

 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,

 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak aydınlatılmış açık rızanız aranır.

2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir.

Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içerme ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, taraflar arasındaki sözleşmenin ifası, başta hukuki süreçlerin yönetilebilmesi amacıyla Şirket'in meşru menfaatleri için gerekli olması ve bir hakkın tesisi ve korunması için zorunlu olması sebepleri çerçevesinde sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu Uyarınca Hakları

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kanun’un 11.  Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 • haklarının olduğunu açıklar.

5. Kişisel Veri Sahibinin
Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın 4. maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
başvuru formu  bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [“Ağaoğlu My Office Ataşehir İstanbul, Barbaros Mah. Çiğdem Sok No:1 Ataşehir – İstanbul" adresine iletilmesi,

 • Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza'nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@projetgrup.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi.

 • Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

6. Şirketin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Şikayette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kuruma şikayette bulunma hakkına sahiptir.